Statut

STATUT NOWEJ FUNDACJI

UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja NOWA Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniuz siedzibą w Poznaniu (60-967) przy al. Marcinkowskiego 29 zwany dalej „Fundatorem” działający na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, NIP 778-11-28-625, który reprezentuje Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Liliannę Drewniak-Żabę w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 29 lok. B5 w dniu 1 lutego 2019 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest powołania w oparciu o Uchwałę Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 19/2018/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Fundacji Nowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

§ 2

 1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Siedzibą fundacji jest Poznań.
 3. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

§ 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawować będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

 1. Działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego, przy czym każda z tych działalności będzie wyodrębniona rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników w świetle przepisów ustawy o rachunkowości.
 2. Fundacja może prowadzić w Polsce i poza jej granicami działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz sama może korzystać z podobnej pomocy.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. wspieranie działalności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w szczególności działalności artystyczno-dydaktyczno-badawczej,
 3. podejmowanie działań na rzecz gospodarczego wykorzystania osiągnięć naukowo-artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 4. upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami osiągnięć naukowych, artystycznych, dydaktycznych i organizacyjnych społeczności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz społeczności z nim związanej,
 5. pozyskiwanie środków i wspieranie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w zakresie rozwoju i renowacji infrastruktury Uczelni,
 6. dbałość i opieka nad dziedzictwem kulturowym, artystycznym i naukowym społeczności związanej z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 7. podejmowanie działalności związanej z upamiętnianiem wybitnych przedstawicieli, nauczycieli akademickich lub artystów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 8. opieka nad miejscami spoczynku osób, o których mowa w punkcie 7,
 9. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę różnych aspektów szkolnictwa wyższego,
 10. zapobieganie stygmatyzacji studentów i doktorantów, w tym niepełnosprawnych oraz  zapobieganie wykluczeniu społecznemu,  
 11. prowadzenie różnych działań zmierzających do doskonalenia nauczycieli akademickich i osób pracujących ze studentami w zakresie poprawy jakości pracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 12. podnoszenie świadomości i poziomu kompetencji społecznych studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów i całej społeczności związanej z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 14. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 
 15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 19. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 20. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 21. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 22. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w tym między innymi osób związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 23. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży między innymi związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 24. działalność naukowa, artystyczna, edukacyjna, wydawnicza i badawcza między innymi osób związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 25. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 26. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 27. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 28. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. finansowanie przedsięwzięć artystycznych, dydaktycznych i badawczych oraz materialne wsparcie działań związanych z ich oprawą (np. edytorską, reklamową itp.)
 2. udzielanie pomocy materialnej i wsparcia dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz osób związanych z Uczelnią będących w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub społecznej,
 3. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz osób związanych z Uczelnią,
 4. kompletowanie i pozyskiwanie na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu artykułów wykorzystania artystycznego, aparatury, urządzeń, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism, publikacji i innych ruchomości wynikających z zapotrzebowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 5. wyposażanie pracowni, stacji badawczych oraz Domu Plenerowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także zakładanie takich pracowni, stacji badawczych i domów plenerowych stanowiących własność Fundacji, które będą udostępniane jednostkom organizacyjnym lub pracownikom naukowym, doktorantom i studentom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 6. finansowanie badań naukowych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz jego pracowników lub doktorantów,
 7. udzielanie stypendiów naukowych w Polsce i poza jej granicami uzdolnionym doktorantom i studentom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz jego pracownikom naukowym, w szczególności spośród młodej kadry naukowej,
 8. finansowanie pobytów naukowych w Polsce i poza jej granicami oraz zapraszanie w celach naukowych, konkursowych oraz w celu organizowania wystaw wybitnych uczonych, artystów i specjalistów,
 9. finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych, publikacyjnych, wystaw, konkursów, poczynań organizatorskich o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 10. pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej dla pracowników, doktorantów, studentów i osób związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 11. pomoc w rozwoju bazy materialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez budowę nowych budynków i pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także remonty oraz przebudowy budynków stanowiących własność lub będących w posiadaniu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 12. pomoc w finansowaniu prac naukowo-artystycznych prowadzonych przez koła lub organizacje doktoranckie oraz studenckie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 13. finansowanie lub wspieranie działalności naukowej i kulturalnej jednostek organizacyjnych, pracowników, doktorantów lub studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 14. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów doskonalących dla nauczycieli akademickich i doktorantów w zakresie poprawy ich umiejętności dydaktycznych w oparciu o efektywne i nowoczesne metody, 
 15. aktywną współpracę z uczelniami publicznymi i niepublicznymi mającymi siedzibę na terenie Polski oraz poza jej granicami, 
 16. organizowanie i finansowanie wystaw, konferencji, sympozjów, spotkań o charakterze naukowym lub artystycznym oraz innych przedsięwzięć naukowych lub artystycznych związanych z działalnością Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Polsce i poza jej granicami,
 17. prowadzenie kampanii artystycznych, naukowych, edukacyjnych i społecznych mających na celu pogłębienie świadomości społecznej,
 18. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami i instytucjami związanymi ze środowiskiem gospodarczym w ramach wykonywania celów statutowych Fundacji,

§ 8

Fundacja może prowadzić w Polsce i poza jej granicami działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych jako działalność pomocniczą
w następującym zakresie:

41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
58.11.ZWydawanie książek
58.13.ZWydawanie gazet
58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.ZNadawanie programów radiofonicznych
60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem 
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.ZDziałalność portali internetowych
63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionym
70.21.Z.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
70.22.Z.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne
72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
72.19.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z.Badanie rynku i opinii publicznej 
74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.ZDziałalność fotograficzna
74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.01.ADziałalność bibliotek
91.01.BDziałalność archiwów
91.02.ZDziałalność muzeów
91.03.ZDziałalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.09.Z.Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.11.ZDziałalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.ZDziałalność organizacji profesjonalnych
94.99.ZDziałalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w kwocie łącznej 2.050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym: w kwocie 1.050,00 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100) fundusz założycielski na działalność statutową oraz 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) fundusz założycielski na działalność gospodarczą. Dodatkowo majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub wytworzone przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 6. odsetki bankowe z tytułu zarządzania funduszami Fundacji,
 7. wpływy z 1% podatku, po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
 8. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 
 2. Zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany przede wszystkim na realizację celów statutowych Fundacji i pokrywanie kosztów jej działalności.
 3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się z Funduszu Założycielskiego kwotę 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej wymienionych w § 8 niniejszego statutu.
 5. Fundacja podejmie działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji lub zezwoleń, dopiero po ich uzyskaniu.

§ 13

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych Zakładów jako jednostek organizacyjnych, powołanych przez Zarząd.
 2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w pkt 1, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem Dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania oraz zasady wynagradzania określa Zarząd w akcie powołania.
 3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektorów, określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych przez Zarząd planów, a w przypadku działania poprzez Zakłady planów opracowywanych przez ich dyrektorów i akceptowanych przez Zarząd. Zysk osiągany w wyniku działalności gospodarczej będzie przeznaczony w pierwszej kolejności na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
 5. Wielkość zatrudnienia w Fundacji i w Zakładach, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.
 6. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Władze Fundacji.

§ 14

Organem fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd.

§ 15

 1. Fundator uprawniony jest do:
 1. Nadania Fundacji statutu i zmiany statutu;
 2. Powołania i odwołania pierwszej Rady Fundacji w tym pierwszego przewodniczącego Rady Fundacji oraz pierwszego Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu.
 3. Powołania i odwołania Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika  Zarządu, gdy ustanie członkostwo wszystkich członków Rady Fundacji lub Zarządu,
 1. Do Fundatora należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji. 
 2. W razie likwidacji Fundatora obowiązki w zakresie określonym w ustępie 1 wypełnia Rada Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 16

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.
 2. W skład Rady wchodzi od 1(jednej) do 3(trzech) osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W przypadku, gdy z członkostwa w Radzie Fundacji rezygnują wszyscy członkowie, kolejny skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Przedstawiciele Fundatora nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 
 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
 2. Śmierci Członka Rady Fundacji, 
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe, 
 4. Ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady, z tym że w przypadku składu Rady powołanej przez Fundatora, Przewodniczącego Rady powołuje Fundator.
 4. Do zadań Przewodniczącego Rady Fundacji należy wykonywanie funkcji pracodawcy związanych z zatrudnieniem Prezesa Zarządu Fundacji, w tym do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na z zastrzeżeniem, że skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.

3) opiniowanie planów działania Fundacji w zakresie działalności statutowej i gospodarczej.

4) opiniowanie innych spraw skierowanych przez Zarząd Fundacji.

 1. Rada Fundacji w swych działaniach nie podlega Zarządowi.

Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą 3 (trzy) osoby, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes i Skarbnik.
 2. Zarząd powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w sytuacji prowadzenia przez nich działań niezgodnych z prawem lub statutem Fundacji albo na jej niekorzyść, w szczególności takich jak: 

a/ wydatkowania środków pozyskanych w ramach działalności Fundacji w sposób sprzeczny z jej celami statutowymi, 

b/ trwałego zaprzestania płacenia zobowiązań przez Fundację, w tym także zaprzestania płacenia zobowiązań budżetowych przez Fundację za okres 3 miesięcy. 

c/ nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację mimo zachodzących do tego podstaw, 

d/ w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na działania na szkodę Fundacji,

e/ niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub nie uczestniczenia, bez pisemnego i uzasadnionego usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu.

4. Odwołanie ze stanowiska funkcyjnego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę, umowy menedżerskiej lub innej formy współpracy bez wypowiedzenia

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji, Prezes Fundacji składa pisemną rezygnację do Przewodniczącego Rady Fundacji, 
 2. Śmierci Członka Zarządu,
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe,
 4. Ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji w terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. 

3. Niezwołanie posiedzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu upoważnia Przewodniczącego Rady Fundacji lub innego członka Zarządu do zwołania posiedzenia Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pozostałym członkom zarządu pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub poprzez widomość tekstową na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

5. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów poszczególnych członków Zarządu muszą być wskazane na oświadczeniu pisemnym i aktualizowane w terminie 3 dni kalendarzowych od daty ich zmiany. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie. 

7. W przypadku gdy Prezes Zarządu, z przyczyn niezależnych od niego nie może zwołać posiedzenia Zarządu, obowiązek ten spełnia inny wskazany pisemnie przez Prezesa lub Przewodniczącego Rady Fundacji członek Zarządu.

8. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

9. Na żądanie co najmniej jednego członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji z przebiegu posiedzenia powinien być sporządzony protokół. 

10. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki społeczne, gospodarcze i finansowe, reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje zadania i kompetencje określone w statucie. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
 2. realizacja celów statutowych, 
 3. przygotowywanie planów pracy i budżetu, 
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów, 
 6. tworzenie i likwidacja osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej utworzonych przez Fundację w tym Zakładów Fundacji
 7. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach, o których mowa w punkcie 6),
 8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
 9. ustalanie wysokości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników i współpracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej, 
 10. powoływanie grup tematycznych, ciał doradczych Fundacji, jak również doraźnych lub stałych komisji doradczych i eksperckich do realizacji zadań statutowych w obszarach ustawowych zadań pożytku publicznego, w tym do opiniowania dokonywanych przez Fundację zadań statutowych, a także zasad sprawowania funkcji w ww. ciałach, 
 11. przedstawianie Fundatorowi propozycji zmian w statucie Fundacji, 
 12. przyznawanie nagród, wyróżnień, dyplomów szczególnie zasłużonym dla Fundacji darczyńcom, sponsorom i innym osobom prawnych lub fizycznym, 
 13. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z przystąpieniem Fundacji do krajowych i międzynarodowych związków organizacji pozarządowych, 
 14. opiniowanie planów Fundatora dotyczących zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2.  Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

3. Oświadczenia woli w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników oraz wykonywanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy należy do kompetencji Prezes Zarządu lub upoważnionego przez niego członkiem Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu, którzy zamierzają złożyć oświadczenie woli w imieniu Fundacji niezwłocznie informują pozostałych członków Zarządu o zaistniałym fakcie, w sposób, który zostanie ustalony odrębną uchwałą Zarządu.

6. Członkowie Zarządu, którzy złożyli oświadczenie woli w imieniu Fundacji niezwłocznie informują pozostałych członków Zarządu o zaistniałym fakcie, w sposób, który zostanie ustalony odrębną uchwałą Zarządu. 

7. Do prowadzenia działalności Fundacji Zarząd może powoływać Dyrektora Biura Fundacji.

§ 23

1. Urzędujący członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Szczegółowy zakres zadań każdego z urzędujących członków Zarządu określi Zarząd w drodze uchwały, biorąc pod uwagę katalog zadań określonych w niniejszym Statucie. 

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do celów statutowych Fundacji, określonych w niniejszym statucie. 

3. Pełnomocnikami mogą być także członkowie Zarządu, jednakże zakres zadań realizowanych przez pełnomocnika nie może być tożsamy z zakresem zadań jakie realizuje urzędujący członek Zarządu. Wraz z powołaniem, Zarząd może określić wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi lub pracę. 

4. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia lub innych form współpracy urzędujących członków Zarządu, współpracowników, a także pełnomocników powinien uwzględniać zasady dbałości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków finansowych Fundacji. 

5. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu, współpracownikami, pełnomocnikami oraz innymi osobami mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, na podstawie umów o pracę, lub innymi umowami o współpracy.

6. W stosunkach oraz w sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślnie przez Zarząd lub Fundatora, a także odpowiednio Fundator w stosunkach między Fundacją a Prezesem i Prezes w stosunkach między Fundacją a pozostałymi członkami Zarządu. 

7. Nie jest możliwe powołanie kolejnego pełnomocnika, w trakcie trwania umocowania tego, który został uprzednio powołany, chyba że zachodzą okoliczności potwierdzone orzeczeniem lekarskim, które uniemożliwiają temu pełnomocnikowi wykonywanie czynności objętych umocowaniem.

§ 24

Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)  przekazywania ich majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana Statutu

§ 25

 1. Zmiana Statutu nie może naruszać celów Fundacji. 
 2. Zmiany Statutu dokonuje Fundator w drodze uchwały na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji zawierający uzasadnienie wprowadzanych zmian,
 3. Zmiana Statutu dotycząca istotnych zmian celów Fundacji wymaga opinii Zarządu Fundacji wyrażonej w terminie 14 dni od powiadomienia o zamiarze zmiany statutu.

Połączenie z inną fundacją.

§ 26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w tej mierze podejmuje Fundator uchwałą, a w przypadku jego likwidacji Rada Fundacji.
 3. Likwidatorów powołuje i odwołuje uchwałą Fundator, a w przypadku jego likwidacji Rada Fundacji. 
 4. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać również sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Fundacji. 
 5. W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji informuje o tym ministra właściwego ze względu na cele Fundacji tj. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, i które to instytucje wskazuje w pierwszej kolejności Fundator, a w przypadku jego likwidacji Rada Fundacji. 

Postanowienia końcowe

§ 28

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

______________________________

Prof. dr hab. Wojciech Hora

Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu